video
  • Video
  • ThS.BS. Nguyễn Tất Kiên - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023
03:38 . 09/11/2023
  • Video
  • ThS.BS. Nguyễn Tất Kiên - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023