tin tuc

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

I. Hội viên có nhiệm vụ:

1. Tôn trọng điều lệ hội, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Hội, tuyên truyền phát triển hội viên, vận động quần chúng hưởng ứng hoạt động của Hội.

2. Chăm lo xây dựng đoàn kết trong nội bộ các hội viên, đoàn kết vói các đồng nghiệp chuyên ngành khác để cùng nhau xây dựng một nền y dược học Việt nam tiến bộ, từng bước đi lên chính qui hiện đại.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, phổ biến kinh nghiệm phòng bệnh chữa bệnh của nhân dân, kế thừa và phát huy kinh nghiệm tốt của y học cổ truyền, không ngừng nâng cao trình độ khoa học Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc hiện đại.

4. Phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, tự hào dân tộc, tính sáng tạo, sẵn sàng cống hiến tất cả khả năng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình để phục vụ nhân dân, đấu tranh chống những tư tưởng và hành động có hại đến uy tín của Hội, đến nhiệm vụ của Hội.

5. Hoạt động chuyên môn theo đúng chủ trương đường lối y học và y tế của Đảng và Nhà
nước.

6. Đóng Hội phí theo đúng qui định.

II. Hội viên có quyền lợi:

1. Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành các cấp của Hội.

2. Được bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng về qui chế và chuyên môn, được khuyến khích phát huy khả năng để phục vụ nhân dân.

3. Được trình bày các đề tài nghiên cứu của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kĩ thuật của Hội để các đồng nghiệp có thể giúp đỡ, bổ sung cho đề tài của mình thêm hoàn chỉnh.

4. Được Hội nhận xét về các công trình của mình, khi cần thiết được chọn lọc đề nghị khen thưởng hoặc được công nhận và bảo vệ quyền tác giả, sáng tác.

5. Được giới thiệu đăng các công trình của mình vào các tạp chí, nội san của Hội.

6. Được Hội bảo vệ những quyền lợi hợp pháp chính đáng trong hoạt động nghề nghiệp nếu xét thấy bị xâm hại.

7. Được cấp thẻ Hội viên của Hội.

8. Được tự nguyện xin ra khỏi Hội.

9. Được cập nhật thông tin về các hội thảo và các khóa đào tạo trong nước và quốc tế nhằm cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu và chống độc.

10. Được truy cập, xem và download tài liệu trong các Hội thảo, Hội nghị đã diễn ra 

11. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội và được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM