giới thiệu

ĐIỀU LỆ CỦA HỘI

Quyết định số 775/QĐ-BNV ngày 07/10/2022: Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam