video
  • Video
  • BSCKII. Nguyễn Minh Tiến - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023
03:37 . 09/11/2023
  • Video
  • BSCKII. Nguyễn Minh Tiến - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023