Điều lệ Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam hoạt động tuân thủ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, được sự bảo trợ của Bộ Y tế và là thành viên của Tổng Hội Y dược học Việt Nam. Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Hà Nội.


ĐIỀU LỆ
Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

 


CHƯƠNG I: TÊN HỘI- TÔN CHỈ-MỤC ĐÍCH

 

Điều 1: Tên Hội:

Hội lấy tên là Hội HỒI SỨC-CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

Tên viết bằng tiếng Anh là VIETNAM NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY, INTENSIVE CARE MEDICINE AND CLINICAL TOXICOLOGY.

Điều 2: Tôn chỉ của Hội:

Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác trong lĩnh vực Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần vào việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân.

Điều 3: Mục đích của Hội:

Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam hoạt động tuân thủ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, được sự bảo trợ của Bộ Y tế và là thành viên của Tổng Hội Y dược học Việt Nam. Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Hà Nội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng và cơ quan ngôn luận ( ra báo hoặc tạp chí chuyên ngành), tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.

 

CHƯƠNG II : NHIỆM VỤ CỦA HỘI

 

Điều 4:  Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Động viên và giúp đỡ các cán bộ trong ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc cùng nhau giữ gìn phát huy truyền thống y đức, nâng cao không ngừng trình độ chuyên môn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và nghiệp vụ, góp phần chăm sóc, bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân, xây dựng ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc từng bước hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện giám định khoa học, công nghệ về y dược có liên quan đến chyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc nói riêng và nền y học nói chung.

3. Tổ chức và mở rộng các hoạt động thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc.

 4. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên theo đúng điều lệ của Tổng hội y dược học Việt Nam.

5. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng của nước ngoài, của khu vực và quốc tế về Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc.

6. Khen thưởng và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng cho hội viên cá nhân và hội viên tập thể có thành tích trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc.

 

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN

 

Điều 5:  Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn sau đây, tự nguyện tham gia đều có thể được công nhận là hội viên:

- Là bác sỹ, dược sỹ, y sỹ trong hoặc ngoài biên chế Nhà nước, hoạt động trong chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc, làm đơn tự nguyện xin gia nhập Hội.

- Bác sỹ và dược sỹ là người Việt Nam học tập công tác ở nước ngoài nếu tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội có thể xem xét là hội viên danh dự.

Điều 6:  Nhiệm vụ và quyền lợi của hội viện

I. Hội viên có nhiệm vụ:

1. Tôn trọng điều lệ hội, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Hội, tuyên truyền phát triển hội viên, vận động quần chúng hưởng ứng hoạt động của Hội.

2. Chăm lo xây dựng đoàn kết trong nội bộ các hội viên, đoàn kết vói các đồng nghiệp chuyên ngành khác để cùng nhau xây dựng một nền y dược học Việt nam tiến bộ, từng bước đi lên chính qui hiện đại.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, phổ biến kinh nghiệm phòng bệnh chữa bệnh của nhân dân, kế thừa và phát huy kinh nghiệm tốt của y học cổ truyền, không ngừng nâng cao trình độ khoa học Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc hiện đại.

4. Phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, tự hào dân tộc, tính sáng tạo, sẵn sàng cống hiến tất cả khả năng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình để phục vụ nhân dân, đấu tranh chống những tư tưởng và hành động có hại đến uy tín của Hội, đến nhiệm vụ của Hội.

5. Hoạt động chuyên môn theo đúng chủ trương đường lối y học và y tế của Đảng và Nhà
nước.

6. Đóng Hội phí theo đúng qui định.

II. Hội viên có quyền lợi:

1. Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành các cấp của Hội.

2. Được bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng về qui chế và chuyên môn, được khuyến khích phát huy khả năng để phục vụ nhân dân.

3. Được trình bày các đề tài nghiên cứu của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kĩ thuật của Hội để các đồng nghiệp có thể giúp đỡ, bổ sung cho đề tài của mình thêm hoàn chỉnh.

4. Được Hội nhận xét về các công trình của mình, khi cần thiết được chọn lọc đề nghị khen thưởng hoặc được công nhận và bảo vệ quyền tác giả, sáng tác.

5. Được giới thiệu đăng các công trình của mình vào các tạp chí, nội san của Hội.

6. Được Hội bảo vệ những quyền lợi hợp pháp chính đáng trong hoạt động nghề nghiệp nếu xét thấy bị xâm hại.

7. Được cấp thẻ Hội viên của Hội.

8. Được tự nguyện xin ra khỏi Hội.

 

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
 

Điều 7 : Hội được tổ chức va hoạt động theo nguyên tắc tự nguyên, tự quản, tự trang trải về tài chính và làm việc theo nguyên tắc đoàn kết, dân chủ và khoa học.
Điều 8: Tổ chức của Hội gồm:

Ở Trung ương: Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt nam Các phân Hội chuyên ngành, Chi Hội cơ sở và các tổ chức trực thuộc Hội được thành lập theo qui định của pháp luật.

Ở Tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ( sau đây gọi chung là Tỉnh) nếu có nhu cầu thì thành lập Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Tỉnh. Việc thành lập Hội ở Tỉnh do UBND Tỉnh quyết định. Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Tỉnh nếu tự nguyện xin gia nhập Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt nam thì được công nhận là thành viện của Hội.
 

Điều 9: Cơ quan lãnh đạo cao cấp của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội toàn quốc 5 năm họp một lần, do Ban Chấp hành Trung ương Hội triệu tập. Đại hội họp bất thường được triệu tập khi có quá 2/3 ủy viên Ban Chấp hành Hội yêu cầu. Việc cử đại biểu đi dự đại hội toàn quốc do Ban Chấp hành qui định. Đại hội toàn quốc có nhiệm vụ:

1. Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kì hoạt động của Hội.

2. Quyết định nhiệm vụ và phương hướng của Hội.

3. Sửa đổi điều lệ( Nếu có)

4. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội, Các Chi Hội cơ sở tiến hành Đại hội 2 năm rưỡi một lần

Điều 10: Cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kì đại hội là Ban Chấp hành Trung ương Hội. Số lượng ủy viên Ban Chấp Hành Trưng ương Hội do Đại hội toàn quốc quyết định. Trường hợp cần thiết hoặc khuyết ủy viên thì ban Chấp hành Trung ương có thể bầu bổ sung. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành được bầu không quá 20% số ủy viên Ban Chấp hành được đại hội bầu. Ban Chấp hành Trung ương họp thường kì một năm một lần. Kì họp bất thường do ban thường vụ quyết định.

Điều 11: Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra, gồm có: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư kí và một số ủy viên. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ do ban Chấp hành Trung ương quyết định. Ban Thường vụ họp bất thường do Chủ tịch Hội quyết định.

Ban Thường vụ có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành trung ương giữa 2 kì họp cửa Ban Chấp hành. Thay mặt ban Chấp hành trung ương Hội quyết đinh các việc giữa hai kì họp thường kì và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Hội tại kì họp gần nhất. Quản lí tài chính của Hội.

Điều 12:  Chủ tịch Hội là người lãnh đạo cao nhất của Hội và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và trước Hội về mọi hoạt dộng của Hội , chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Thường vụ Hội, lãnh đạo thực hiện các nghị quyết và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Thường vụ Hội.

Điều 13:  Các Phó chủ tịch Hội được Ban Chấp hành trung ương Hội thống nhất phân công lãnh đạo từng mặt của Hội.

Điều 14:  Tổng Thư kí Hội là người giúp Chủ tịch Hội lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Ban Chấp hành trung ương Hội, tổ chức quản lí và điều hành hoạt động của cơ quan Hội, giúp chủ tịch Hội chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội.

Điều 15: Cơ quan giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội và ban Thường vụ Hội là văn phòng Hội và các Ban chuyên môn. Tổ chức và hoạt động của các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội do ban Thường vụ Hội qui định.

Điều 16:  Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu ra ban kiểm tra Trung ương Hội gồm một trưởng ban là ủy viên ban Thường vụ và một số ủy viên. Số lượng ủy viên Ban kiểm tra do Ban Chấp hành Chấp hành Trung ương Hội quyết định. Ban kiểm tra Trung ương Hội có nhiệm vụ giúp ban Chấp hành trung ương Hội kiểm tra việc chấp hành điều lệ Hội, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội và của Ban chấp hành trung ương Hội, các hoạt dộng kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của Hội và các tổ chức trực thuộc, xem xét và giải quyết đơn thư khiếu tố. Ban Kiểm tra trung ương Hội họp thường kì 6 tháng một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội hoặc trưởng ban Kiểm tra.

Điều 17: Đình chỉ hoạt động và giải thể Hội .

Việc đình chỉ hoạt động và giải thể Hội theo qui định của pháp luật

 

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 

Điều 18: Nguồn tài chính của Hội gồm có: Hội phí hàng năm do hội viên đóng góp. Mức hội phí do ban Chấp hành Trung ương qui định. Thu nhập từ các hoạt động khoa học, gây quĩ của Hội.

Ủng hộ bằng tiền và hiện vật của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Các khoản chi của Hội bao gồm: Chi cho các hoạt động của Hội, các hội nghị, hội thảo, các ấn phẩm thông tin của Hội. Phụ cấp cho một số cán bộ chuyên trách của Hội do Ban Chấp hành quyết định. Mua sắm trang thiết bị. đồ dùng văn phòng phục vụ hoạt động của Hội. Các khoản chi khác do ban Thường vụ Hội quyết định.

Điều 19:  Tài chính, tài sản của Hội được quản lí theo pháp lệnh kế toán thống kê và các luật pháp có liên quan khác của Nhà nước.

 

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG KỈ LUẬT
 

 

Điều 20: Hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội hoặc có công trình nghiên cứu, sáng kiến, phát minh có giá trị sẽ được Hội khen thưởng hoặc đề nghị các cấp thẩm quyền khen thưởng. Hội viên hoạt động trái với điều lệ Hội, với chủ trương, nghị quyết của Hội hoặc làm tổn hại đến uu tín và danh dự của Hội thì tùy theo mức độ khuyết điểm, có thể được nhắc nhở, phê bình, dến khai trừ ra khổi Hội. Hình thức khen thưởng hoặc kỉ luật do Ban Chấp Hành qui định.

 

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 21: Điều lệ này gồm 7 Chương và 22 điều đã được đại hội đại biểu toàn quốc của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam thông qua và có hiệu lực khi được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt.

Điều 22: Giao Ban chấp hành trung ương Hội hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ này

 

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

Bình luận


Tin tức khác

Phương hướng hoạt động của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc VN khóa III nhiệm kỳ 2011-2016

Để tiện cho việc liên lạc, bàn bạc, đưa ra nhu cầu của các hội viên, đề ra kế hoạch hành động cho phù hợp với từng cơ sở, vùng miền chúng ta đã thành...

Giới thiệu chung về Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác trong lĩnh vực Hồi sức- Cấp cứu và Chống...

 Đang online: 5
 Lượt truy cập trong ngày: 121
 Tổng số lượt truy cập: 1245053

Thông báo thay đổi địa chỉ Email của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc VN
14:30 23/11/2016
Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên hệ, trao đổi văn bản, tài liệu phục vụ hoạt động của Hội. Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam thông...

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc
14:25 23/11/2016
Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam xin gửi tới toàn thể các Quý vị đại biểu lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình cho...

Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực tại khách sạn Melia 16/12/2016
09:21 22/11/2016
Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực dự kiến tổ chức vào Thứ 6, ngày 16/12/2016 tại Khách sạn Melia, Số 44B Phố Lý Thường Kiệt, Hà...